user_mobilelogo

Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής. (Ματθαίος 16:18).

 Διαβάζοντας τις πράξεις των αποστόλων βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να κηρύτει στο πλήθος και να ομολογεί το Χριστό. Έτσι, με την δύναμη και την εξουσία του Πνεύματος Του Αγίου σώζονται 3 χιλιάδες ψυχές, ιδρύοντας έτσι την πρώτη αποστολική Εκκλησία.(Και καθ' ημέραν εμμένοντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ και κόπτοντες τον άρτον κατ' οίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλλιάσει και απλότητι καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθετε καθ' ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους.)

Στην Αντιόχεια για πρώτη φορά οι μαθητές ονομάζονται Χριστιανοί. Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά της αληθινής Αποστολικής Εκκλησίας.

α) Έχουν τα πάντα κοινά. (Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλλ' είχον τα πάντα κοινά.) [Πράξεις 04:32].

β) Αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς τους είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. (εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού·) [Εφεσίους 02:20].

γ) Διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Οι πιστοί επίσης το λαμβάνουν. (...και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.) [Πράξεις 02:38].

δ) Κανείς δεν πληρώνεται. (ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτον παρά τινός, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μη επιβαρύνωμεν μηδένα υμών·) [Β' Θεσσαλονικείς 03:08].

ε) Οι πιστοί βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και φυλάττουν όσα εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός. (Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.) [Ματθαίος 28:19-20].

στ) Ο Θεός ενεργεί και κάνει θαύματα ανάμεσα στο λαό Του. (Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων.) [Μάρκος 16:20].

ζ) Πιστεύει και προσμένει την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. (επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.) [Α' Θεσσαλονικείς 04:16-17].

η) Ακολουθεί πιστά τις παραδόσεις και το ευαγγέλιο που εδίδαξαν οι απόστολοι. (Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα.) [Προς Γαλάτας 01:08]., (Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι' επιστολής ημών.) [Β' Θεσσαλονικείς 02:15].

θ) Η αγάπη κυριαρχεί στις σχέσεις των αδελφών της εκκλησίας. (Αγαπητοί επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους.) [Α' Ιωάννου 04:11].

Επίσης η Αγία Γραφή μας αναφέρει πως ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους Ναούς αλλά πλέον καθε άνθρωπος που θα τον ζητήσει εκείνος μπορεί να έλθει και να κατοικήσει μέσα του. (Ο Θεός, όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχων χρείαν τινός,) [Πράξεις 17:24]. (Εγώ κατοικώ εν υψηλοίς και εν αγίω τόπω· και μετά του συντετριμμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, διά να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων.) [Ησαΐας 57:15].
Αν και εσύ αναζητάς την αληθινή εκκλησία προσευχήσου στον Πατέρα Θεό να σου αποκαλύψει, μελέτησε το Λόγο Του και είναι σίγουρο ότι θα σε οδηγήσει σε ασφαλή μονοπάτια όπως έκανε και σε όλους εμάς.

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371