user_mobilelogo

 Πολλές φορές ακούμε για εικόνες και ημέρες αποκάλυψης ιδιαίτερα μετά από κάποια μεγάλη καταστροφή σε κάποιο μέρος του κόσμου. Σκηνές απελπισίας, δυστυχίας, πείνας και άλλα τόσα, που καθημερινά προβάλλονται στη ζωή μας μέσω του διαδικτύου, της τηλεόρασης και από άλλα μέσα. Είναι όμως αναμενόμενα όλα αυτά ή μαρτυρούν ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει;

 Δυστυχώς παρατηρούμε μετά λύπης ότι όσο ο άνθρωπος ζεί αυτές τις στιγμές που αναφέραμε πιο πάνω τόσο πιο σκληρός γίνεται και ενάντιος σε κάθε σκέψη ότι υπάρχει Θεός. Μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται και μάλιστα βρωντοφωνάζουν ότι ΔΕΝ υπάρχει Θεός. Διότι αν υπήρχε όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν στον κόσμο αλλά αντίθετα θα βοηθούσε, θα έπαιρνε θέση. Και έτσι με αυτή τη σκέψη καθιστούν άδικο τον Θεό και δίκαιους τους εαυτούς τους έχοντας κάνει ήδη κρίση. Ενώ η Κρίση ανήκει μόνο στο Θεό. Τι λέει όμως ο Λόγος Του Θεού; Ο Δαυίδ στον Ψαλμό 14:01,  αναφέρει: ''Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν· έγειναν βδελυροί εις τα έργα· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν.'' Επιπλέον σε άλλο ψαλμό (10:04)λέγει: ''Ο ασεβής διά την αλαζονείαν του προσώπου αυτού δεν θέλει εκζητήσει τον Κύριον· πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός.''

 Πόσο εύκολο λοιπόν είναι κάποιος ο οποιος είναι ασεβής και άφρων να πιστέψει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αντίθετα όμως, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, που πιστεύει ότι υπάρχει και ότι κείνος δημιούργησε τα πάντα, βλέπει, διακρίνει, δεν ησυχάζει αλλά αγρυπνεί ώστε η μέρα του Κυρίου να μην έλθει σε εκείνον ως παγίδα αλλά να τον βρεί έτοιμο και να μπορέσει κι εκείνος όταν θα έλθει η αρπαγή της εκκλησίας να βρίσκεται μέσα στους πιστούς και να εκφύγει όλα αυτά που μέλλουν να συμβούν στον κόσμο. 

 Όμως η Αγία Γραφή μας δίνει πολλά σημεία για τις έσχατες ημέρες. και μάλιστα τα αναφέρει ώστε ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό να μην πλανηθεί αλλά να γνωρίζει και να αγρυπνεί. Στην Β' Επιστολή του απ. Πέτρου γράφει: '' διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος· τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες· Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως.'' Σε άλλο σημείο στην επιστολή του Ιωάννη αναφέρει: ''Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα.'' Είπε ο Ιησούς πότε θα ερχόταν το τέλος; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τούτο το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη, για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και τότε θα έρθει το τέλος." (Ματθαίος 24: 14). Οι άνθρωποι που θα προσποιούνται και θα προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τους ανθρώπους στους έσχατους καιρούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς." (Ματθαίος 24: 23 – 24).

 Θα υπάρξουν σημάδια στον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής." (Ματθαίος 24: 29 – 30)

 Ποιά ηθική κατάσταση θα χαρακτηρίζει την κοινωνία των εσχάτων ημερών; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 3: 1 - 5).  Μια αύξηση της γνώσης και των ταξιδίων είναι ένα σημάδι των τελευταίων ημερών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή." (Δανιήλ 12: 4)

 Τι άλλα σημάδια των τελευταίων ημερών αναφέρει η Αγία Γραφή; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής." (Λουκάς 21: 25 - 26 - 27). Οι συζητήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια είναι ένα σημάδι των τελευταίων ημερών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α΄ 5: 2 - 3). Είναι όμως και άλλα πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού που φανερώνουν ότι είμαστε σε έσχατους καιρούς. Είναι όμως καλύτερο αντί να αναλύσουμε όλα τα σημεία αυτά να κοιτάξουμε ψηλά, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να δούμε ότι ακόμα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, να μετανοήσουμε.

 Διαβάζοντας λοιπόν όλα αυτά πιο πάνω τι θέση παίρνει η δική σου καρδιά; Που σε βρίσκει ό Λόγος του Θεού αυτή την ώρα; Πιστεύει στο Θεό; Θέλεις να αποφύγεις όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν στην ανθρωπότητα όταν θα έχει φύγει η εκκλησία του Χριστού και έλθει ο Αντίχριστος; Ο Χριστός σε καλεί να σωθείς από όλα αυτά και να τον εμπιστευτείς. Μην αργείς. Μπορείς κι εσύ να απολάυσεις όλα αυτά που έχει υποσχεθεί σε όσους Τον αγάπησαν.

 

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371