user_mobilelogo

Ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στην Έφεσο βρήκε κάποιους μαθητές και τους ρώτησε:“Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε;οι δε είπον προς αυτόν·

 Αλλ’ ουδέ αν υπάρχη Πνεύμα Άγιον ηκούσαμεν”. (Πράξεις 19:02) Ο Λόγος Του Θεού μας μιλάει σχετικά με το Πνεύμα το Άγιο. Αλήθεια, τί είναι το Πνεύμα το Άγιο; Είναι κάποια δύναμη; Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος; Υπάρχει Πνεύμα Άγιο; Μπορεί κάποιος ακόμα και σήμερα να λάβει Πνεύμα Άγιο;

Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πως το Πνεύμα το Άγιο δινόταν στους ιερείς, στους προφήτες και στους βασιλείς. Δεν δινόταν σε όλο το λαό. Μέσα όμως στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε πως ο Θεός είναι τριαδικός. Πατήρ Υιός και Πνεύμα Άγιο. Ένα σημείο που φανερώνεται η τριαδικότητα του Θεού είναι κατά την βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου ακούστηκε η φωνή του πατέρα Θεού να λέει: “Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην”και το Πνεύμα Του Θεού να κατεβαίνει εν μορφή περιστεράς. (Ματθαίος 3:17). Το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο και μάλιστα έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Έχει συναισθήματα π.χ. Λυπάται:“Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως”. ( Εφεσίους δ: 30). Έχει βουλή και μοιράζει χαρίσματα: “Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει.”(Α Κορινθίους 12:11). Μιλάει: “Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππον·”(Πράξεις 8:29, 10:19, 13:2), Δεν είναι έτσι απλά μία αόριστη δύναμη.

Το ερώτημα είναι: γίνεται κάποιος ακόμα και σήμερα να λάβει το Πνεύμα το Άγιο;

Διαβάζοντας στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο β, βλέπουμε πως την ημέρα της Πεντηκοστής οι απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, όπως τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός: “Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς”.(Ιωάννης 14:16-18)
Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβαν οι Απόστολοι όχι για να μπορούν να μιλήσουν διάφορες διαλέκτους για να κηρύξουν το Λόγο Του Θεού, αλλά για να πάρουν δύναμη και να μπορούν να γίνουν μάρτυρες όσων είδαν και να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο απόστολος Πέτρος. Πριν έρθει η επαγγελία Του Πατρός τον βλέπουμε να αρνείται τον Χριστό. Αφού όμως έλαβε το Πνεύμα το Άγιο τον βλέπουμε να είναι ένας δυνατός κήρυκας και απόστολος του Ιησού Χριστού, που αν και ψαράς στο επάγγελμα έχει σοφία στο Λόγο του και μέσω αυτού ο Θεός σώζει πολλές ψυχές.
Βλέπουμε λοιπόν πως την ημέρα της Πεντηκοστής οι απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και μίλησαν ξένες γλώσσες. Πολλοί από το πλήθος που τους άκουσαν είπαν ότι είναι μεθυσμένοι. Όμως ο Πέτρος ξέρει ότι υπάρχει επαγγελία από τον Θεό με τον προφήτη Ιωήλ: “Και εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, Θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια· και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει· ” (Πράξεις β: 17-18). Και συνεχίζοντας λέει: “Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. ” (Πράξεις β: 38-39).
Ακούμε πολλούς να λένε πως το Πνεύμα το Άγιο δινόταν μόνο τότε, κάτι το οποίο είναι λάθος. Ο απόστολος Πέτρος όμως στο κήρυγμά του αναφέρει πως η επαγγελία είναι για τα τέκνα σας αλλά και προς ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο για τότε αλλά είναι για όσους θα πιστέψουν στο Θεό. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να λάβει το Πνεύμα το Άγιο καθώς είναι η επαγγελία του Πατρός. Πολλοί επίσης δυσκολεύονται να καταλάβουν πως γίνεται οι άνθρωποι που λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο να γλωσσολαλούν.Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Λόγος Του Θεού.

Πάλι στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε οι απόστολοι πως: “επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν. ” (Πράξεις 2:4). Δεν ήταν από το μυαλό τους αλλά το Πνεύμα ήταν αυτό που τους έδιδε να ομιλούν. Σε άλλο σημείο της γραφής ο Απόστολος Παύλος γράφει: “ακολουθείτε την αγάπην· και ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύητε. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν· διότι ουδείς ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια· ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. ” (Α Κορινθίους 14:1-4).
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ακόμα και σήμερα με την βάπτιση του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος λαλεί μυστήρια. Διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν. Άρα λοιπόν γλωσσολαλιά υπάρχει και αναφέρεται μέσα το Λόγο Του Θεού και είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος βαπτίστηκε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. (Πράξεις 2:4, 10:46, 19:6)
Και τι γίνεται όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί μέσα στο Πνεύμα το Άγιο;
Έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα του εν δυνάμει. Απελευθερώνεται η δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί να νικάει τη σάρκα, τον εχθρό της ψυχής μας και να είναι αποτελεσματικός μάρτυρας του Ιησού Χριστού μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας.

Κλείνοντας μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: Δεν αρκεί μόνο η αναγέννηση; Δεν αρκεί μόνο η σωτηρία; Χρειάζεται και το βάπτισμα μέσα στο Πνεύμα το Άγιο; Η απάντηση είναι ναι χρειάζεται... Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε στον κόσμο αυτό μαζί με το Χριστό. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο χωρίς την δύναμη του Πνεύματος Του Αγίου να σταθούμε και να μείνουμε μακριά από όλα αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Μακριά από την αμαρτία. Αυτός που βαπτίζει το πιστό μέσα στο Πνεύμα το Άγιο είναι ο Αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός (Ματθαίος 3:11, Ιωάννης 1:33, Πράξεις 2:33).

Εσύ λοιπόν που διαβάζεις αυτά τα λόγια έχεις γευτεί την χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου; Αν όχι μην χάνεις καιρό. Η επαγγελία του Πατρός είναι και για εσένα. Ζήτησε τον Ιησού Χριστό στην ζωή σου και δές ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει αιώνια ζωή.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε;

“Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.”(Πράξεις 2: 38-39).

Mάθετε για εμάς

Πολλές εκκλησίες υπάρχουν στις μέρες μας. Ποια κατέχει την αλήθεια; Γιατί χριστιανισμός; Γιατί να πιστέψω στο Λόγο Του Θεού; Τι σχέδιο έχει γι' εμένα; Αν έχετε απορίες σας προσκαλούμε να διαβάσετε παρακάτω...

alithini

H αληθινή Εκκλησία

Ποια θρησκεία σώζει;

View more
sxediotheou

Tο σχέδιο του Θεού

Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο

View more

Eπικοινωνήστε μαζί μας

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νίκαιας, Αδραμυττίου 53, Νίκαια Αττικής, Ελλάδα.

210 4915393 & 210 4922371